Toekomstvisie

 
Er is op veel beweging op het dossier acute zorg. De in juni 2020 gepresenteerde Houtskoolschets schetst de contouren van een anders georganiseerde acute zorg. Samen met VPH, InEen en NHG bestudeert de LHV nu deze schets om er later met een door de leden gedragen reactie te reageren. Duidelijk is dat er veranderingen gaan komen. Dat willen wij, huisartsen samen met de posten, al langer teweegbrengen.

Download de houtskoolschets Acute zorg

Download de reactie van LHV, VPH, NHG en InEen

Acute zorgketen

Los van wat we zelf als huisartsen kunnen bereiken, kijken we ook naar verdergaande oplossingen. Dan kijken we naar de hele acute zorgketen. We trekken hierin gezamenlijk op met onder andere SEH, GGZ, ambulancedienst en wijkzorg om de werklast te verdelen en de patiënt zo snel mogelijk bij de juiste zorgverlener te krijgen. Dit project vraagt om complexe veranderingen, zoals een gezamenlijke financiering voor de spoedzorg als geheel. Het kost dus meer tijd voor dit werkelijkheid zal zijn, maar wij vinden wel dat hier de toekomst ligt. De tijd lijkt er rijp voor te zijn.

Tip: Lees het artikel uit De Dokter 'De Toekomst van de ANW-zorg. Spoed = Samen'

VWS-houtskoolschets acute zorg:

De spoedpost van de toekomst

Het ministerie van VWS heeft begin juli in een schets gepresenteerd hoe de spoedzorg er in de toekomst uit zou kunnen zien: de Houtskoolschets acute zorg. Het doel is dat mensen, middelen en huisvesting efficiënter worden ingezet, om overal in het land goede spoedzorg te kunnen blijven bieden. Aan alle betrokken partijen is gevraagd hun reactie te geven. De LHV, NHG, InEen en VPhuisartsen hebben een gezamenlijke reactie geformuleerd.

‘De houtskoolschets gaat de richting uit die wij zelf ook voor ogen hebben’, vat LHV-bestuurslid Carin Littooij samen. ‘Een integrale spoedpost waarbij alle ketenpartners intensief samenwerken: HAP, SEH, ambulancediensten, GGZ en thuiszorg. Voor ons is het van cruciaal belang dat de huisartsen een belangrijke rol blijven houden in de acute zorg. Niet alleen omdat verreweg de meeste acute zorgvragen overdag en in de ANW-uren bij de huisartsen terecht komen, zo’n 6 miljoen, maar ook omdat huisartsen veilig en efficiënt werken en kwaliteit bieden. Daarom is het goed dat de triage in de toekomst een huisartsgeneeskundige insteek houdt. Huisartsen kunnen het best de inschatting maken of een klacht werkelijk spoed heeft of tot de volgende dag kan wachten. En dat geldt helemaal als die huisarts de eigen huisarts is. Wij willen onze rol als poortwachter behouden.’

De grote winst van een gezamenlijke aanpak is dat er een eind komt aan de versnippering in de acute zorg. ‘Bij een probleem moet je als patiënt kiezen tussen huisarts, wijkverpleegkundige, de SEH of de GGZ-crisisdienst. De houtskoolschets geeft aan dat er één telefoonnummer voor spoedzorg komt, naast 112. Dit is het coördinatiepunt dat ervoor zorgt dat de patiënt de juiste zorg krijgt op de juiste plek. Dat gaat huisartsen heel veel tijd opleveren. Wij hoeven geen dingen meer te doen die bij anderen thuishoren.  We gaan het veel meer samendoen, samen met andere zorgdisciplines. Daardoor worden de ANW-diensten lichter en kunnen we met z’n allen betere spoedzorg leveren.’

De houtskoolschets wijst de richting voor een oplossing voor de lange termijn. Voor de korte termijn zullen eerst nog andere oplossingen nodig zijn. Volgens Littooij bestaat er niet één oplossing voor het hele land. ‘Als er één winnende oplossing zou bestaan, hadden we die natuurlijk al lang gevonden. De werkelijkheid is dat het probleem van de spoedzorg in elke regio net iets anders is. Elke regio moet een eigen invulling kunnen geven aan acute zorg. In een krimp-regio zijn de wensen en mogelijkheden anders dan in een drukke stad. Ook moet de schaal niet te klein, maar ook niet te groot zijn om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden.’ 

Volgens Littooij zal de komende tijd worden onderzocht wat mogelijke oplossingen zijn, wat de consequenties daarvan zijn en hoe dat organisatorisch, contractueel en juridisch geregeld moet worden. ‘Wij gaan als LHV naast het kwalitatieve onderzoek in ieder geval ook een kwantitatief onderzoek doen onder leden. We willen weten welke mogelijkheden zij zien om de ANW-diensten zo te organiseren dat alle huisartsen daar samen de verantwoordelijkheid voor dragen, en wat zij daar zelf aan zouden willen bijdragen. Want spoed is niet alleen spoed, spoed is vooral ook samen.’ 

Heeft u vragen over onze toekomstvisie? Neem dan contact met ons op.

Contact