Verbetering triage

 
Medrie is een brede huisartsenorganisatie in de regio's Zwolle, Flevoland en Hardenberg. Medrie faciliteert de huisartsen, onder meer bij een goede uitvoering van de spoedeisende zorg. De triagepost van Medrie (TPM) voerde een heel aantal maatregelen in ter verbetering van de triage.

Waarom

In 2016 voldeed de triagepost niet aan de bereikbaarheidsnormen, waardoor het triageteam uitgebreid werd van 50 naar 80 medewerkers. Medrie startte toen het project 'TPM gezond' om de binding in het vergrootte team te behouden en het verzuim te beheersen. De maatregelen ter verbetering van de triage maken onderdeel uit van dit project.

Doel

Het verbeteren van kwaliteit, werkplezier en collegialiteit.

Aanpak

Er kwamen verschillende maatregelen om de triage te verbeteren:

 • Werkoverleggen in kleine groepen, de 'TPMoments'. De triagisten bepalen zelf de inhoud van de overleggen al naar gelang hun behoefte.
 • De triagist krijgt drie maal per jaar een gespreksaudit, en voor zes van de negen audits moet een voldoende gescoord worden. Een coach bespreekt de audit één op één met de triagist. Vanaf november 2018 worden deze individuele gesprekken vervangen door coach-groepen, waarin de triagisten hun sterke en zwakke punten met elkaar bespreken om van elkaar te leren.
 • Veel aandacht voor scholing, zoals:
  • een e-learning 'Urgentiedenken versus diagnosedenken', voor huisartsen en regieartsen;
  • een verplichte jaarlijkse NTS scholing;
  • een verplichte scholing 'Omgaan met grensoverschrijdend gedrag'.

Daarnaast kan een triagist zich inschrijven voor keuzescholingen.

 • Medrie deed een onderzoek naar de instroom van patiënten met als doel de juiste zorg te leveren op de juiste plaats. Hieruit bleek dat 70 plussers, ouders van 0-2 jarigen en GGZ patiënten de grootste druk op de HAP geven. Medrie probeert nu de samenwerking met JGZ, verzorgingshuizen en GGZ instellingen rondom de spoedzorg voor deze groepen beter te organiseren en verdelen.
 • In het jaargesprek met een triagist gebruikt de leidinggevende een overzicht van de resultaten van de betreffende triagist, met onder meer gesprekstijd en uitgezette acties. Dit geeft veel inzicht. Geeft een triagist bijvoorbeeld weinig zelfzorgadviezen, dan bespreekt de leidinggevende hoe dat komt.
 • Medrie doet mee aan het Springplankproject, een landelijk zorgcoördinatie-project. De triagisten van HAP, ambulancezorg en specialistische thuiszorg zitten fysiek bij elkaar, zodat de patiënten snel op de juiste plek de juiste zorg krijgen. Op dit moment wordt dit geëvalueerd.

Resultaat

De scholingsmogelijkheden, de audits en het gebruik van resultaatsoverzichten verhogen de kwaliteit van triageren. Medewerkers geven aan nu meer 'handvatten' te hebben om goed te triageren, en ook het aantal zelfzorgadviezen stijgt.

Triagisten melden in de jaargesprekken dat het werkplezier en de collegialiteit toenemen.

De werkoverleggen in kleine groepen maken zichtbaar welke verbeteringen nog nodig zijn. Wel ervaren de medewerkers een grotere afstand tot het management, omdat het management niet deelneemt aan deze werkoverleggen.

Tijdpad

In 2016 is het project TPM Gezond opgestart en in 2017 zijn de meeste van deze maatregelen geïmplementeerd.

In november 2018 starten de coachgroepen waar de triagisten hun punten voortkomend uit de audits met elkaar bespreken.

Om de afstand tot het managent weer te verkleinen komen er in 2019 meer grote werkoverleggen met het management.

Investering

De investering betreft de werkuren. Voor de training omgaan met grensoverschrijdend gedrag is een plusmodule aangevraagd bij Zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Aandachtspunten

Bij de kleinere werkoverleggen schoot de communicatie richting management schoot tekort. Het is belangrijk de afstand tot het management weer te verkleinen door meer overleggen met het management.

Het delen van expertise is een kans om de kwaliteit te verhogen. Dit gaat nu gebeuren in de coachgroepen.

Het is belangrijk dat de diverse organisaties elkaar versterken. Dat kan door goede werkafspraken te maken met JGZ, GGZ en verzorgingshuizen. Ook is het van belang dat het Springplankproject een vervolg krijgt.

Contactpersoon

Kristel Jutten, manager TPM, Bereikbaar via k.jutten@medrie.nl