Inzet wijkverpleegkundige

 
Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg en de Spoedeisende Hulp van het Zuyderland Ziekenhuis zetten in de ANW-uren wijkverpleegkundigen in. De wijkverpleegkundigen bezoeken de patiënt thuis in plaats van de huisarts. Dit ontlast de huisartsen en voorkomt opnames in het ziekenhuis.

Waarom

Er is een groep patiënten die het beste thuis geholpen kan worden, zoals bijvoorbeeld de patiënten met een sociaal zorgprobleem, zonder medische indicatie voor opname. De wijkverpleegkundigen bezoeken deze patiënten en inventariseren welke zorg nodig is. Vervolgens kunnen zij deze zorg snel regelen via hun grote netwerk. Dat kan bijvoorbeeld uitgebreide thuiszorg zijn, maar zo nodig ook een eerstelijnsverblijf. Daarnaast kan de wijkverpleegkundige eenvoudige medische handelingen verrichten, zoals een katheter inbrengen of bloedsuiker prikken. 

Doel

Het doel van de inzet van de wijkverpleegkundige is het efficiënter organiseren van zorg: de juiste zorg op de juiste plek. Hier is de patiënt mee geholpen, omdat hij thuis hulp krijgt, of niet opgenomen wordt. Tegelijkertijd wordt de huisarts ontlast doordat hij minder visites hoeft te rijden.

Aanpak

De wijkverpleegkundigen werken in de ANW uren op afroep van de HAP, SEH of AOA. Achteraf koppelen zij terug aan de professional die het verzoek deed. 

De wijkverpleegkundigen zijn werkzaam bij Meander Thuiszorg en Zuyderland Thuiszorg. Met de andere thuiszorgaanbieders in de regio is afgesproken dat zij na hun bezoek de zorg weer overdragen aan de partij die al thuiszorg bood aan de patiënt. Krijgt een patiënt nog geen thuiszorg, maar heeft hij dat wel nodig? Dan kan de patiënt de aanbieder kiezen van zijn eigen voorkeur.

Het project begon als pilot, maar is nu omgezet in een reguliere werkwijze. Ook de huisartsenpost Westelijke Mijnstreek en de SEH van de tweede locatie van het Zuyderland Ziekenhuis zijn intussen gaan deelnemen. 

Resultaat

Van week 14 van 2017 tot en met eind augustus 2018 is de wijkverpleegkundige 721 keer ingezet, waarvan 457 keer op verzoek van de huisartsenpost. De overige keren gebeurde dat op verzoek van de SEH, en vanaf week 41 van 2017 ook op verzoek van de AOA. In 216 gevallen is hiermee een huisartsenvisite vermeden en 210 keer is een opname in het ziekenhuis voorkomen.

Huisartsen vinden het prettig dat ze een beroep kunnen doen op de wijkverpleegkundige. Ook waarderen ze de terugkoppeling van de wijkverpleegkundige achteraf.

Succesfactor

Het is belangrijk dat de wijkverpleegkundige gezien wordt als een volwaardige ketenpartner, en dat iedereen op SEH en HAP steeds herinnerd wordt dat inzet van de wijkverpleegkundige mogelijk is. Daarom is er veel aandacht voor persoonlijk contact. De wijkverpleegkundigen komen aan het begin van de dienst altijd even naar de huisartsenpost, zodat de huisartsen en assistenten hen ook persoonlijk leren kennen. Dat vergroot het draagvlak voor de samenwerking.

Investering

Meandergroep Zuid-Limburg heeft met CZ een ‘proeftuinafspraak’ voor de bekostiging van de wijkverpleging. De proeftuinafspraak is gebaseerd op een gemiddeld bedrag per klant per maand. Deze constructie kent weinig regels en geeft daarom ruimte om te experimenteren en efficiënter te werken.

Het is nu bekend wat de kosten van het inzetten van de wijkverpleegkundige zijn en wat het bespaart aan inzet van het ziekenhuis en huisartsen. Op basis van deze cijfers vindt nu overleg plaats over structurele bekostiging.

Contactpersoon