Inzet verpleegkundig specialist of physician assistant

 
Huisartsenpost Midden-Holland zet van vrijdag- tot en met zondagavond (weekenden en feestdagen, behalve ’s nachts) een verpleegkundig specialist (VS) of een physician assistant (PA) in. De VS/PA doet consulten met enkelvoudige klachten van een beperkte complexiteit en een laag urgentieniveau. De activiteiten hebben een routinematig karakter en zijn daardoor goed protocollair vast te leggen. Via een stroomschema is ook voor de triagisten duidelijk welke ingangsklachten voor de VS/PA zijn. Daarnaast is de VS/PA in plaats van de regiearts het eerste aanspreekpunt voor de omloopassistenten op de werkvloer.

Waarom

De VS/PA heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, mag medicatie voorschrijven en hoeft niet geautoriseerd te worden, waardoor hij zelfstandig consulten voor bepaalde ingangsklachten doet. Door de inzet van de VS/PA in de weekenden ervaren de huisartsen op de HAP minder werkdruk.

Doel

Doel van de inzet van de VS/PA is de werklast vanaf vrijdag- tot en met zondagavond beter te verdelen. Door de alsmaar oplopende dienstendruk wordt hiermee vermeden dat er extra huisartsen ingezet moeten worden, omdat de VS/PA de hogere zorgvraag kunnen opvangen. Ook krijgen de huisartsen op de HAP zo meer rust en ruimte voor hun consulten.

Resultaat

Door de inzet van de VS/PA hebben huisartsen meer tijd en rust om naar mensen met meervoudige ingangsklachten en hogere urgenties te kijken. De werklast is beter verdeeld.

Uit cijfers blijkt dat de VS/PA een consult per uur per huisarts kan overnemen. In de eerste vier maanden van 2017 deed de VS/PA 9,4 procent van de consulten. Als gevolg hiervan daalde het aantal consulten door huisartsen met 11,4 procent.

Ook hoeft de regiearts minder consulten bij te draaien en wordt hij minder weggeroepen door de omloop voor consultatie. Hierdoor blijft de regiearts beter bereikbaar voor de triagisten voor telefonie-overleg.

Aanpak

Een verpleegkundige van de RAV Hollands Midden benaderde de huisartsenpost Midden-Holland in het kader van zijn opleiding tot VS. Mag ik naast mijn stages op de SEH ook een aantal diensten meedraaien op HAP?

Na zijn afstuderen wilde hij graag als VS op de HAP komen werken. Een functie die destijds nog niet bestond, wat het team aan het denken zette. Huisartsenpost Midden-Holland informeerde bij andere posten in het land naar hun ervaringen met de inzet van een VS/PA in het weekend.

In het voorjaar van 2016 ging een pilot van zes maanden van start. Uit een evaluatie bleek dat huisartsen en triagisten positief zijn over de inzet van de VS/PA op de post, waarna werd besloten de VS/PA blijvend in te zetten van vrijdag- tot en met zondagavond en op de feestdagen.

Aandachtspunt

Sommige huisartsen zien door de inzet van de VS/PA meer complexe casuïstiek. Maar soms willen ze voor de afwisseling ook even een eenvoudiger consult doen. Het is essentieel dat zij dit met de VS/PA bespreken.

Contactpersoon

Marjolijne Hanegraaf, directeur Huisartsenpost Midden-Holland. Bereikbaar via m.hanegraaf@hapmh.nl of 0182-32 24 71.