Inzet ggz-triagist

 
Belt iemand met psychische klachten naar de Huisartsenpost Noord-Limburg? Dan verbindt de triagist - na het uitsluiten van somatiek - de patiënt door naar een ggz-triagist op het callcenter. Die onderzoekt via een beslisboom wat nodig is: een zelfzorgadvies, een consult op de huisartsenpost of de crisisdienst inschakelen. De ggz-triagist werkt onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts en is tegelijkertijd de ‘schakel’ naar de dagpraktijk.

Waarom

Patiënten die tijdens de avond, nacht of het weekend psychische klachten hebben, komen vaak bij de huisartsenpost terecht. Bij de Huisartsenpost Noord-Limburg gaat het om gemiddeld zo’n veertig telefoontjes per maand. Deze patiënten vragen om specifieke expertise en vergen meestal meer tijd dan patiënten met somatische klachten. Triagisten en huisartsen op de huisartsenpost ontbreekt het vaak aan tijd en deze specifieke expertise. De inzet van de ggz-triagist biedt uitkomst.

Doel

Doel van de inzet van ggz-triagisten op de huisartsenpost is patiënten met acute psychische klachten ook in de ANW-uren goed te kunnen helpen.

Resultaat

Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat de inzet van de ggz-triagist bijdraagt aan de kwaliteit van de dienstverlening aan patiënten met psychische problemen in de ANW-uren. Concreet kwamen de volgende punten naar voren:

  • Duidelijkheid: patiënten met acute problemen kunnen terecht bij één punt.
  • Laagdrempeligheid en destigmatisering: patiënten worden vroeg in de keten gerustgesteld en/of geholpen. Niet alle hulpvragen zijn urgent of complex, soms volstaat een luisterend oor of een goed advies.
  • Verbetering samenwerking: mogelijkheden worden sneller zichtbaar voor meer effectieve, efficiënte communicatie en samenwerking tussen huisartsenzorg en ggz.
  • Integrale zorg en continuïteit: verbinding tussen somatische én psychische zorg en ANW-zorg en dagzorg vermindert discussie en onnodige vertraging bij het inzetten van de juiste hulpverlening aan de patiënt.
  • Ontlasting huisarts: door de inzet van de ggz-triagist kan de huisarts zich beperken tot de rol van regievoerder.
  • Substitutie naar lagere echelons: door tijdig gepaste zorg te bieden, wordt in veel gevallen toename van klachten en/of escalatie voorkomen. En soms zelfs hoge kosten van een crisisdienst of verwijzingen naar S-GGZ.

Aanpak

In 2014 werd een projectgroep opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van Cohesie (huisartsenzorg), Provico (basis ggz) en Vincent van Gogh (specialistische ggz). In juni 2015 startte bij de opening van de huisartsenpost een eerste pilotgroep ggz-triagisten, waaronder sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, verpleegkundigen en begeleiders.

Uit deze pilot kwam naar voren dat het nodig was om het functieprofiel aan te scherpen: ervaring met acute zorg aan patiënten met psychische klachten bleek een belangrijke vereiste.

Sindsdien zet Huisartsenpost Noord-Limburg leden van het Intensive Home Treatment-team in als ggz-triagist. De projectgroep evalueert de inzet van de ggz-triagisten en bespreekt casussen met elkaar. Een kaderhuisarts ggz kijkt en denkt mee tijdens deze overleggen.

Investering

Financiering is een belangrijk punt. Momenteel ontvangt de huisartsenpost voor het project geld van VGZ, omdat het goed past binnen de Leertuin van de verzekeraar. Om de functie ook in de toekomst bekostigd te krijgen, onderzoekt de projectgroep of de ggz-triagist breder ingezet kan worden.

Concreet wordt de functie in de loop van 2017 uitgebreid met telefoontjes die de meldkamer doorverbindt naar de ggz-triagist en gaat de ggz-triagist een rol krijgen op de SEH in de voortriage van patiënten die daar wachten op de crisisdienst.

Contactpersoon

Carla van Velden, manager bij Cohesie. Bereikbaar via secretariaat@cohesie.org of 077 - 320 37 30.