HAP Gelderse Vallei: Alleen U1 en U2 in de nacht

 
Huisartsenpost Gelderse Vallei doet mee aan de pilot ‘Alleen U1 en U2 in de nacht’. Verandert dit de patiëntenstroom tijdens de nachtdienst? Maar ook: geeft deze pilot een opening voor verschuiven van het dienstrooster of nieuwe afspraken met naburige huisartsenposten en SEH?

Waarom

De pilot sluit aan bij de wens van de HAP om doelgerichter te werken. De post heeft nu een overcapaciteit aan manuren in de nacht en de pilot geeft de potentie om met minder mankracht te gaan werken. De HAP wil het aantal nachtelijke consulten verder terugbrengen om van daaruit de verdeling van werkdruk te veranderen en de taken te herschikken.

Doel

Het uiteindelijke doel is dat deze pilot de aanzet is tot meer veranderingen, zoals een ander dienstrooster of samenwerking met een naburige HAP of SEH. Bijkomend doel is ook om landelijk kennis en ervaring met elkaar te delen en daarvan te leren.

Aanpak

De huisartsenpost maakte werkafspraken en alle triagisten volgden de scholing ‘Anders triëren’.

De werkafspraken betreffen met name de U3 contacten, zodat de veiligheid geborgd wordt. Voor U3 patiënten heeft de post duidelijke afspraken over een heldere registratie en goede overdracht naar de dagpraktijk, met ook het nabellen van de dagpraktijk ter evaluatie van het proces.

Alle triagisten kregen de scholing ’Anders triëren’, om beter op urgentie te kunnen triëren en deze triage ook goed uit te kunnen leggen aan de patiënt. 

Aandachtspunten

De huisartsenpost wil met de pilot graag in beeld krijgen of zij straks het dienstrooster kan veranderen of kan samenwerken met ketenpartners, bijvoorbeeld omdat de overcapaciteit nog groter is geworden. Daar zijn geen harde normen voor en dit kan straks discussie opleveren. 

Resultaten

Op dit moment zijn nog geen data beschikbaar. Er is al wel het signaal vanuit de dagpraktijken dat de overdrachten goed doorkomen. De klachtenfunctionaris krijgt meer klachten van patiënten die ‘niet naar de HAP mochten komen’ en teleurgesteld waren in hun verwachtingen. Mogelijk is dit een gevolg van het anders triëren en verwijzen naar de dagpraktijk als dat kan, wat niet alleen in de nacht gebeurt. In een publiekscampagne zal er aandacht komen voor wat patiënten wel mogen verwachten van de huisartsenpost.

Investering

De scholing van 60 triagisten is een grote investering in tijd en geld. Professionals in loondienst doen de organisatie en de monitoring van de pilot.

Tijdpad

De pilot begon 25 maart en gaat tot na de zomer door. Op dit moment is er een tussenevaluatie om te bekijken wat er eventueel anders moet gebeuren in het tweede deel van de pilot. In juni bekijkt de werkgroep kwaliteit of er al een andere invulling van het dienstrooster uitgeprobeerd kan worden.

Contactpersoon

Monique Kuunders, Stafmedewerker Beleid en Kwaliteit, Huisartsenpost Gelderse Vallei, KuundersM@hagv.nl

Zelf meedoen aan deze pilot? Kijk dan hier.