Bereikbaarheid en beschikbaarheid

 
De LHV richtlijn Bereikbaarheid en Beschikbaarheid beschrijft de uitgangspunten rondom bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg.

De afgelopen jaren hebben huisartsen veel geïnvesteerd in de verbetering van hun bereikbaarheid en beschikbaarheid. Ook in de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 is de bereikbaarheid en beschikbaarheid een belangrijk thema: het accent ligt op een duurzame relatie tussen patiënt en huisarts, een goede afstemming met andere zorgverleners en de poortwachtersfunctie. Bovendien besteden ook zorgverzekeraars en de overheid steeds meer aandacht aan het onderwerp en zijn er anno 2017 steeds meer mogelijkheden om de bereikbaarheid uit te breiden en daarmee te verbeteren.

Doel

Een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg.  

Resultaat

De richtlijnen voor bereikbaarheid en beschikbaarheid zijn:

  1. De voorziening huisartsenzorg is minimaal 6 uur per dag telefonisch bereikbaar voor patiënten.
  2. Tijdens de in richtlijn 1 genoemde uren wordt de patiënt altijd door een medisch deskundig persoon te woord gestaan, zodat triage kan plaatsvinden.
  3. In geval van spoed moet een patiënt binnen 30 seconden een medisch deskundig persoon aan de telefoon krijgen. De spoedlijn moet hiertoe gescheiden zijn van de praktijklijn en van de intercollegiale lijn.
  4. Elke voorziening huisartsenzorg moet gelegenheid geven tot snelle consultatie.
  5. Nadat een melding van een spoedgeval ontvangen is, spant de huisarts zich in om onder normale omstandigheden binnen een kwartier aanwezig te zijn bij de hulpvrager dan wel spant de voorziening huisartsenzorg zich in voor een adequate overname door een andere zorgverlener/instantie.
  6. Over de organisatie van de praktijk, alsmede over de bereikbaarheid en beschikbaarheid tijdens en buiten praktijkuren, behoort de patiënt voldoende en duidelijk geïnformeerd te worden.
  7. De voorziening huisartsenzorg regelt de telefonische en/of digitale bereikbaarheid voor overleg met collega's, ziekenhuizen en andere zorgverleners.

Aanpak

In 2008 is de richtlijn opgesteld, deze is in 2013 geactualiseerd. Er is een Toolkit bereikbaarheid beschikbaar die ondersteunt in de praktische uitwerking. 

Tijdpad

De richtlijn is gereed en is te vinden op de LHV-website. Het is afhankelijk van de  situatie in de praktijk welke inspanning er nodig is om aan de richtlijnen te voldoen. In ogen van de LHV is het mogelijk om binnen de huidige financiële voorwaarden aan de geformuleerde richtlijnen te voldoen.

Aandachtspunten

Toelichting op de eerste richtlijn: de beroepsgroep vindt het in het kader van verantwoorde zorgverlening belangrijk dat de huisartsenvoorziening volledig telefonisch bereikbaar is tijdens kantooruren (excl. pauze). Met het oog op de haalbaarheid voor solistische huisartsen wordt in de richtlijn een minimale bereikbaarheid van 6 uur aangehouden.

Investering

  • Tijd: van personeel. Bewustwording en mogelijk herzien van de werkafspraken/roostering.
  • Kosten: mogelijke investering in een telefoonsysteem.

Documentatie

Contactpersoon

Renske Kramer, beleidsmedewerker LHV. Bereikbaar via r.kramer@lhv.nl of 06 15 50 92 34.