Kleinschalige huisartsenzorg

 
Huisartsenpost DZDNO is een kleinschalige huisartsenpost in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. De zorgconsumptie is er minder dan gemiddeld, en in 15 jaar tijd was er nauwelijks consumptiestijging.

Waarom

Kleinschaligheid zorgt voor persoonlijke, continue zorg. Het leidt tot minder zorgconsumptie op de HAP en minder zorg in de tweede lijn.

Doel

Het primaire doel is vertrouwde zorg dichtbij huis, in een gebied waar de ziekenhuiszorg op steeds grotere afstand van de patiënt komt.

Aanpak

De kleinschalige huisarts doet dienst voor vier tot vijf normpraktijken, terwijl dat bij een grootschalige post het tienvoudige kan zijn. Hierdoor kan de huisarts zelf triageren, en zijn ook minder andere hulpkrachten nodig. Door het kleine waarneemgebied is bijvoorbeeld geen auto met chauffeur nodig.

De eigen bekende huisarts corrigeert patiënten bij niet-spoedvragen, wat een efficiënte rem blijkt.

Resultaat

Door de kleinere zorgconsumptie is de werkdruk lager. In 2009 waren er 19,3 gedeclareerde verrichtingen per 100 inwoners tegenover 26,0 gemiddeld in Nederland.

In 15 jaar tijd was er nauwelijks consumptiestijging. Tussen 2005 en 2009 was de stijging 1,9 procent tegenover 5,9 procent in de rest van Nederland. Ook tussen 2009 en 2018 was er geen structurele consumptiestijging. Qua consulttypen is er een groei in telefonische consulten en een afname in visites.

Het aantal spoedambulanceritten tijdens ANW uren is minder dan in vergelijkbare gebieden in Drenthe, terwijl hier het hoogste percentage inwoners boven de 65 jaar wonen. Dat komt doordat de huisartsen zelf triageren en in bijna alle gevallen ook eerst zelf gaan kijken bij de patiënt.

Tijdpad

Er is regelmatige evaluatie, en de intentie is om de huisartsenpost op de huidige manier voort te zetten.

Investering

De huisartsenpost heeft een vast jaarbudget dat niet verandert door het aantal of de aard van de verrichtingen.

De kleinschalige huisartsen werken per jaar veel meer diensturen tegen een veel lager uurtarief. Daar staat tegenover dat de werkdruk per uur kleiner is.

Aandachtspunten

Het uurtarief van de kleinschalige huisarts is veel minder dan bij grote posten en bijvoorbeeld te weinig om waarnemers in te huren. Dit terwijl kleinschalige zorg goedkoper is, zowel wat betreft zorgkosten, als wat betreft het aan de HAP toegekende budget per inwoner per jaar.

De huisartsenpost is in onderhandeling met de zorgverzekeraars over het ophogen van hun uurtarief.

Er is onderzoek nodig naar kleinschalige vormen van ANW zorg. Mogelijk is het opknippen van ANW uren rendabel, zoals bijvoorbeeld tot 22 uur ’s avonds de kleinschalige HAP, en na 22 uur grootschalige zorg.

Link

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/kleinschalige-huisartsenzorg-loont.htm

Contactpersoon

Roelof Moes, huisarts en secretaris HDS Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel (DZDNO), bereikbaar via moes@kolderveen.nl