Eén loket voor basis spoedeisende zorg

 
Wij zoeken een huisartsenpost die in een pilot wil experimenteren met één regionaal loket voor basis spoedeisende zorg: de spoedeisende medische dienst (SEMD).

Waarom

Er bestaat een dubbele infrastructuur voor het leveren van basis spoedeisende zorg: de huisartsenpost en de spoedeisende hulp (SEH). Hierdoor is het voor patiënten niet altijd duidelijk waar zij voor welke zorg naartoe moeten. Daarnaast is er geen strikte poortwachter voor patiënten die zich bij de SEH melden. Dit leidt tot snel toenemende kosten, ondoelmatigheid, verplaatste dagzorg en een groeiende werkdruk in de ANW-uren.  

Doel

Het invoeren van de SEMD moet leiden tot betaalbare en doelmatige acute zorg op de juiste plek en op het juiste moment. Er vindt een complete ontdubbeling plaats van spoedeisende zorgvoorzieningen. De druk op de huisartsenpost en de SEH neemt hiermee af.

Als bijkomend doel moet de SEMD leiden tot een vermindering van de niet noodzakelijke spoedzorg. Doordat de SEMD een integrale inzicht krijgt in de in-en uitstroom van de spoedzorg kan de SEMD hiertoe preventieve maatregelen nemen.

Aanpak

De SEMD vervangt de huisartsenpost, de basisspoedzorg op de SEH, de crisis ggz en de acute thuiszorg. De SEMD wordt daarmee verantwoordelijk voor alle basis spoedeisende zorg in de regio. Triage-, behandel- en verwijsfuncties van alle aanbieders van acute zorg worden ondergebracht in één organisatorische eenheid. De aangesloten zorgaanbieders hebben de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid.

Spoedzorg wordt een teamverantwoordelijkheid en de bemensing bestaat uit triagisten, wijkverpleegkundigen, SPV-ers, gespecialiseerd verpleegkundigen, nurse practitioners, physician assistants, SEH-artsen en SEH verpleegkundigen. Ook de samenwerking met de meldkamer van de ambulance wordt verder geoptimaliseerd.

Bij de behandeling heeft de SEMD de toegang tot de diagnostische faciliteiten van het ziekenhuis. Zo nodig vindt verwijzing plaats naar medisch specialistische spoedzorg, opname in een GGZ instelling, of naar andere vervolgzorg.

Dit ziet er dan zo uit:

Oproep - één loket voor basis spoedeisende zorg

(Bron: KPMG, ‘De basisspoedzorg: hoe het anders kan. Spoedeisende zorg op de juiste plaats’, 30 november 2012)

Aandachtspunten

Bekeken wordt of de contractuele verplichting om huisartsenspoedzorg in de ANW te leveren verlegd kan worden van de praktijkhouders naar de SEMD. Daarnaast moet er financiële ruimte komen om de pilot te kunnen doen. Tenslotte is het waarborgen van de zeggenschap van huisartsen in de SEMD belangrijk. Te denken valt aan het opnemen van minimaal één huisarts in het bestuur.

Bekostiging

De SEMD kent een populatiebekostiging op basis van het aantal inwoners in zijn adherentiegebied. De SEMD en de zorgverzekeraar spreken een SLA af over de kwaliteit van zorg, doelmatigheid (zoals het aantal verwijzingen naar specialistische spoedzorg) en dienstverlening (zoals de maximale wachttijd).

Huisartsenpost gezocht

Wij zijn op zoek naar huisartsenposten die deze pilot willen uitvoeren. Het meest geschikt zijn locaties waar de huisartsenpost en de spoedeisende hulp nu al op dezelfde plek zitten. Wilt u deze pilot in uw regio gaan uitvoeren of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op.